आशय
   Language: English
    नागरीकांची सनद
    संबंधित संकेत स्थळे
    महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी
   महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक
    मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक
    धरण सुरक्षितता संघटना, नाशिक
    गुणनियंत्रण मंडळ, पुणे
      इतर संकेत स्थळे
    महाराष्ट्र शासन
    जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन
    सार्वजनिक बांधकाम विभाग
    जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था, औरंगाबाद
    नियोजन व जलविज्ञान 
मुख्य अभियंता, (संकल्पन, प्रशिक्षण, संशोधन व सुरक्षितता) महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, यांच्या  कक्षेत  खालील दहा मंडळे कार्यरत आहेत.

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक
२.
  महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक
३.
  मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक, दगडी धरणे मंडळ
. मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक, माती धरणे मंडळ
५.
मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक, दरवाजे मंडळ
६.  मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना
, नाशिक, विद्युतगृहे मंडळ
धरण सुरक्षितता संघटना, नाशिक
गुणनियंत्रण मंडळ, औरंगाबाद
गुणनियंत्रण मंडळ, पुणे
१०. गुणनियंत्रण मंडळ
, नागपूर

वरील मंडळात अभियंता प्रशिक्षण, जल सिंचन प्रकल्पांचे गुणनियंत्रण, संकल्पन व स्थापत्य अभियांत्रिकी संबंधित मुलभूत व उपयोजित संशोधन, धरण सुरक्षा यावर मुख्य अभियंता यांचे तांत्रिक व प्रशासकिय नियंत्रण आहे.22ddff

     Shortcut Links 
नवनियुक्त सहाय्यक कार्यकारी अभियंता / सहाय्यक अभियंता श्रेणी -१ सार्वजनिक बांधकाम विभाग पायाभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम २०१६
 
नवनियुक्त उपअभियंता (यांत्रिकी) यांना म. अ. प्र. प्रबोधिनी, नाशिक येथे प्रशिक्षण देणे बाबत.
 
नवनियुक्त सहाय्यक कार्यकारी अभियंता / सहा.अभि.श्रेणी 1 यांच्या पायाभूत प्रशिक्षण सन २०१६ -१७
 
Click here for Professional Exam
 
Online Nomination Form for Training
 
ATP (Annual Training Program) 2016-17
 
Selected Trainee List
 
Absent Trainee List
 
Lecturer's Nomination Form
 
प्रशिक्षण व्यवस्थापकांसाठी मार्गदर्शक पुस्तिका
 
Tender for Lab Quipments - Quality Control Division, Dhule
 
Tender For Maintainance & Repairing of Computer and Printer, Nashik