अनुकंपा तत्वांवर नियुक्तीबाबत माहिती

आशय 

प्रपत्र -

अनुकंपा तत्वांवर नियुक्तीबाबत माहिती

(शासन परिपत्रक क्र.अकंपा-१००९/६७/प्र.क्र.४१/१०/८दिनांक १५/५/२०१० चे प्रपत्र.)

. क्र.

प्रतिक्षासुचीतील उमेदवाराचे नाव व पत्ता

उमेदवारांच्या संबंधीत मुळ कार्यालयाचा पत्ता

प्रतिक्षा सुचीतील क्रमांक

प्रतिक्षासुचीतील नाव दाखल झालेला दिनांक

जन्म दिनांक

शैक्षणिक अर्हता

मागास वर्गीय (प्रवर्गाचे नाव) / खुला

नियुक्तीसाठी शिफारस केल्याचा दिनांक व क्रमांक

नियुक्तीसाठी शिफारस कोणत्या कार्यालयात केली

श्री. शकील छब्बीर तांबोळी ३२/एफ-/०८/०७ सप्तश्रुंगी चौक, शांतीनगर, जूने सिडको,लेखा नगर नाशिक-

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक

/१२/२०१०

१९/१२/१९८९

पाचवी

मुस्लमान तांबोळी

१) मअप्रप्र/-/ १९९/२०८ दि.२४/०१/२००८ २) १०३७ दि.१८/०३/२००८ ३)६४८ दि.२६/०३/२००८

) जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक २) ..प्र.प्र. नाशिक ३) नाशिक परिमंडळ, नाशिक

कु.पुजा उत्तम वाघमारे, -२०५,मथुरा,साईकृष्णा पार्क,डांगे चौक थेरगांव,पुणे-४११००३३

कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य, प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र, (यां) दापोडी पुणे

/७/२०११

१९/०२/१९९२

एस.एस.सी
/
एमएससीआयटी

नुसूचित जाती

) प्राप्रकें(या)/ आलि-/१३८४ दि.११/०७/२०११ २)५०१ दि.१२/११/२०९९ ३) २७३ दि.३०.४.२०१२

) जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे ) ..प्र.प्र. नाशिक ) पूणे परिमंडळ, पुणे

श्री.नोहर सेवकराम निखारे, पाच पावली, पहिला फाटक, बागल व्यायाम शाळेसमोर, नागपूर

कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य, प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर

२६९

०९/०२/२०११

०२/०५/१९८२

एच.एस.सी

हलबा अनुसूचित जमाती

) ४५६/आ-/ प्रा प्रकेना दि.१२/१०/२०१०

) मअप्रप्र/ आ/ १० दि. ६/१२/२०१० 

..प्र.प्र. नाशिक

विवरणपत्र- १ 

अनुकंपा तत्वांवर नियुक्तीबाबत संख्यात्मक माहिती

मंडळ कार्यालयाचे नांव

दिनांक २२.८.२००५ रोजी अनुकंपा नियुक्तीच्या प्रतिक्षासूची वरील उमेदवारांची संख्या

दिनांक २२.८.२००५ पर्यतच्या प्रतिक्षासुची अनुकंपा नियुक्तीच्या दिलेल्या उमेदवारांची संख्या

दिनांक २२.८.२००५ रोजीच्या प्रतिक्षासुची वरील उर्वरित उमेदवारांची संख्या (२-३)

दिनांक २२.८.२००५ ते ३१.१२.२०११ या कालावधीत नव्याने प्रतिक्षा सुचीवर आलेल्या उमदेवारांची संख्या

एकूण (४+ ५)

गट

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक

-

-

-

-

-

-

-

-

कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य, प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र, (यां) दापोडी पुणे

-

-

-

-

-

-

-

-

कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य, प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर

-

-

-

-

-

-

-

-

कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य, प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र, औरंगाबाद

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

एकूण

 

 

 

 

 

 

 

विवरणपत्र-

अनुकंपा तत्वांवर नियुक्ती बाबत उमेदवार निहाय माहि्ती

.क्र.

 

नुकंपा प्रतिक्षासुची वरील अनुक्रमांक

समाईक प्रतिक्षासुची वरील अनुक्रमांक

नुकंपा प्रतिक्षासुची वरील उमेदवाराचे नाव

शैक्षणिक अर्हता

शेरा

गट -

१५५४

कु.पुजा उत्तम वाघमारे , (का.अभि.व प्रा. प्रा.प्र.केंद्र,पुणे

एस.एस.सी. पास मार्च-२००८ व एमएससीआयटी

नुसूचित जाती

गट -

-

श्री. शकील छब्बीर तांबोळी (..प्र.प्र. नाशिक)

पाचवी पास

मुस्लमान तांबोळी

२६९ 

श्री.नोहर सेवकराम निखारे (का..व प्रा.प्रा.प्र.केंद्र, नागपूर)

एच.एस.सी. पास

नुसूचित जमाती


Home | About us | Objectives | Right To Information | Organisation | Contacts RTCs  | Training Calendar Downloads