Downloads
  Downloads Home  
  Results  
  Training Program  
  Registration Forms,        
     Notifications  & Syllabus 
  Circulars/GRs/Letters  

 

Downloads:Circulars/GRs/Letters ( for Professional Exam )
To download, right click the link & select Save as.
   
New स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक तसेच कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता / सहाय्यक अभियंता श्रेणी - २ या पदांची व्यावसायिक परीक्षे बाबत
   
New महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा वर्ग - १ संवर्गातील सहा. कार्यकारी व सहा. अभियंता श्रेणी - १ / उप अभियंता यांची व्यावसायिक परीक्षा माहे मार्च २०२० निकाल
   
New राजपत्रित संवर्गातील अभियांत्रिकी अधिकाऱ्यांची व्यावसायिक परीक्षा - नवीन वेळापत्रक
   
New महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा वर्ग - १ राजपत्रित संवर्गातील अधिकाऱ्यांची ऑनलाईन व्यावसायिक परीक्षा - माहे फेब्रुवारी २०२० पुढे ढकलण्याबाबत परिपत्रक
   
New कनिष्ठ अभियांत्रिकी सेवा, राजपत्रित संवर्गातील अधिकाऱ्यांची व्यावसायिक परीक्षा (ऑनलाईन) फेब्रुवारी - २०२० पात्र परीक्षार्थींची यादी
   
  कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य / यांत्रिकी / विद्युत) यांच्या नोव्हेंबर २०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या व्यावसायिक परीक्षेचा सुधारीत सविस्तर निकाल
   
  कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य / यांत्रिकी / विद्युत) यांच्या नोव्हेंबर २०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या व्यावसायिक परीक्षेचा सविस्तर निकाल
   
  महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा वर्ग - १ राजपत्रित संवर्गातील अधिकाऱ्यांची ऑनलाईन व्यावसायिक परीक्षा माहे फेब्रुवारी २०२० - प्रवेश अर्ज
   
  Professional Exam JE 2019 Center Address
   
  कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य / यांत्रिकी / विद्युत) पदाकरिता माहे नोव्हेंबर २०१९ मध्ये घेतली जाणारी व्यावसायिक परीक्षा (पात्र परीक्षार्थींची यादी)
   
  महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक-०४ मार्फत घेण्यात येणाऱ्या व्यावसायिक / विभागीय परीक्षांचे प्रवेश अर्ज
   
  कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य / यांत्रिकी / विद्युत) पदाकरिता माहे सन २०१९ मध्ये घेतली जाणारी ऑनलाईन व्यावसायिक परीक्षा
   
  Syllabus for Electrical & Mechanical Engineering
   
  Old Question Paper - Accounts (Sub Divisional & Works Accounts)
   
  Old Question Paper - General Civil Engineering
   
  Old Question Paper - General Electrical Engineering
   
  Old Question Paper - General Mechanical Engineering
   
  स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदासाठी ऑनलाईन व्यावसायिक परीक्षा माहे मे २०१९ - निकाल
   
  Question Paper of Previous CEA Exam
 
  स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक यांची अर्हताकारी / विभागीय (ऑनलाईन) परीक्षा - सन २०१९ यादी प्रसिध्दी बाबत
   
  महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा वर्ग - १ संवर्गातील सहा. कार्यकारी व सहा. अभियंता श्रेणी - १ / उप अभियंता यांची व्यावसायिक परीक्षा माहे फेब्रुवारी २०१९ निकाल
   
  स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदावर सामावून घेण्यासाठी अर्हताकारी / विभागीय परीक्षा - सन २०१९ (ऑनलाईन)
   
  Selection List of Professional Examination for Gazetted Officers (Feb 19)
   
  कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य / यांत्रिकी / विद्युत) यांच्या ऑक्टोबर २०१८ मध्ये घेण्यात आलेल्या व्यावसायिक परीक्षेचा सविस्तर निकाल
   
  301 Thane Centre - Result Declaration of Professional Examination of Junior Engineers (Civil) in the Water Resources and Public Works Department Oct 2018
   
  303 Akola Centre - Result Declaration of Professional Examination of Junior Engineers (Civil) in the Water Resources and Public Works Department Oct 2018
   
  304 Amravati Centre - Result Declaration of Professional Examination of Junior Engineers (Civil) in the Water Resources and Public Works Department Oct 2018
   
  305 Chandrapur Centre - Result Declaration of Professional Examination of Junior Engineers (Civil) in the Water Resources and Public Works Department Oct 2018
   
  307 Solapur Centre - Result Declaration of Professional Examination of Junior Engineers (Civil) in the Water Resources and Public Works Department Oct 2018
   
  310 Satara Centre - Result Declaration of Professional Examination of Junior Engineers (Civil) in the Water Resources and Public Works Department Oct 2018
   
  311 Ahamednagar Centre - Result Declaration of Professional Examination of Junior Engineers (Civil) in the Water Resources and Public Works Department Oct 2018
   
  313 Nashik Centre - Result Declaration of Professional Examination of Junior Engineers (Mechanical) in the Water Resources and Public Works Department Oct 2018
   
  314 Nashik Centre - Result Declaration of Professional Examination of Junior Engineers (Electrical) in the Water Resources and Public Works Department Oct 2018
   
  315 Nashik Centre - Result Declaration of Professional Examination of Junior Engineers (Civil) in the Water Resources and Public Works Department Oct 2018
   
  महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा वर्ग - १ राजपत्रित संवर्गातील अधिकाऱ्यांची ऑनलाईन व्यावसायिक परीक्षा माहे फेब्रुवारी २०१९ - परिपत्रक
   
  कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य / यांत्रिकी / विद्युत) पदाकरिता माहे ऑक्टोबर २०१८ मध्ये घेतली जाणारी ऑनलाईन व्यावसायिक परीक्षा
   
  301 Thane Centre - Professional Examination of Junior Engineers (Civil) in the Water Resources and Public Works Department Oct 2018 Eligible Candidates List
   
  303 Akola Centre - Professional Examination of Junior Engineers (Civil) in the Water Resources and Public Works Department Oct 2018 Eligible Candidates List
   
  304 Amaravati Centre - Professional Examination of Junior Engineers (Civil) in the Water Resources and Public Works Department Oct 2018 Eligible Candidates List
   
  305 Chandrapur Centre - Professional Examination of Junior Engineers (Civil) in the Water Resources and Public Works Department Oct 2018 Eligible Candidates List
   
  307 Solapur Centre - Professional Examination of Junior Engineers (Civil) in the Water Resources and Public Works Department Oct 2018 Eligible Candidates List
   
  310 Satara Centre - Professional Examination of Junior Engineers (Civil) in the Water Resources and Public Works Department Oct 2018 Eligible Candidates List
   
  311 Ahmednagar Centre - Professional Examination of Junior Engineers (Civil) in the Water Resources and Public Works Department Oct 2018 Eligible Candidates List
   
  313 Nashik Centre - Professional Examination of Junior Engineers (Mechanical) in the Water Resources and Public Works Department Oct 2018 Eligible Candidates List
   
  314 Nashik Centre - Professional Examination of Junior Engineers (Electrical) in the Water Resources and Public Works Department Oct 2018 Eligible Candidates List
   
  315 Nashik Centre - Professional Examination of Junior Engineers (Civil) in the Water Resources and Public Works Department Oct 2018 Eligible Candidates List
   
  कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य / यांत्रिकी / विद्युत) पदाकरिता माहे ऑक्टोबर २०१८ मध्ये घेतली जाणारी ऑनलाईन व्यावसायिक परीक्षा कालावधी मध्ये बदलाचे वेळापत्रक
   
  कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य / यांत्रिकी / विद्युत) पदाकरिता माहे सन २०१८ मध्ये घेतली जाणारी ऑनलाईन व्यावसायिक परीक्षा
   
  स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदासाठी ऑनलाईन व्यावसायिक परीक्षा माहे मे २०१८ - निकाल
   
  स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक यांची अर्हताकारी / विभागीय (ऑनलाईन) परीक्षा - सन २०१८ यादी प्रसिध्दी बाबत
   
  स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक यांची अर्हताकारी / विभागीय (ऑनलाईन) परीक्षा - सन २०१८ पात्र परीक्षार्थींची यादी
   
  स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदावर सामावून घेण्यासाठी अर्हताकारी / विभागीय परीक्षा - सन २०१८ (ऑनलाईन)
   
  Syllabus for CEA Professional Exam
   
  सहा. कार्यकारी अभियंता / सहा. अभियंता श्रे.-१ / उप अभियंता (स्थापत्य / यांत्रिकी / विद्युत) यांची व्यावसायिक परीक्षा माहे मार्च २०१८ - निकाल
   
  सहा. कार्यकारी अभियंता / सहा. अभियंता श्रे.-१ / उप अभियंता (स्थापत्य / यांत्रिकी / विद्युत) यांची व्यावसायिक परीक्षा माहे मार्च २०१८ - अहवाल
   
  Question Bank - Use of Machinery
   
  Question Bank - Transmission & Distribution
   
  Question Bank - General Mechanical Engineering
   
  Question Bank - General Electrical Engineering
   
  227 Nashik (Electrical) - Eligible Candidate List of Professional Exam for Assistant Executive Engineer ( Civil / Assistant Engineer (Gr. 1) / Dy. Engineer (Civil / Elect./ Mechanical) in Water Resources and PWD - March 2018
   
  225 Nashik (Mechanical) - Eligible Candidate List of Professional Exam for Assistant Executive Engineer ( Civil / Assistant Engineer (Gr. 1) / Dy. Engineer (Civil / Elect./ Mechanical) in Water Resources and PWD - March 2018
   
  210 Nashik (Civil) - Eligible Candidate List of Professional Exam for Assistant Executive Engineer ( Civil / Assistant Engineer (Gr. 1) / Dy. Engineer (Civil / Elect./ Mechanical) in Water Resources and PWD - March 2018
   
  110 Nashik (AEE Civil) - Eligible Candidate List of Professional Exam for Assistant Executive Engineer ( Civil / Assistant Engineer (Gr. 1) / Dy. Engineer (Civil / Elect./ Mechanical) in Water Resources and PWD - March 2018
   
  महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा, राजपत्रित संवर्गातील अधिकाऱ्यांची ऑनलाईन व्यावसायिक परीक्षा (ऑनलाइन) मार्च २०१८ - पात्र / अपात्र परीक्षार्थींची यादी
   
  Question Bank - General Civil Engineering
   
  Question Bank - Earthen Dam Design
   
  Question Bank - Accounts
   
  AEE AE1 Exam Papers 2017
   
  कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य / यांत्रिकी / विद्युत) यांच्या नोव्हेंबर २०१७ मध्ये घेण्यात आलेल्या व्यावसायिक परीक्षेचा सविस्तर निकाल
   
  301 Thane Centre - Result Declaration of Professional Examination of Junior Engineers (Civil) in the Water Resources and Public Works Department Nov 2017
   
  303 Akola Centre - Result Declaration of Professional Examination of Junior Engineers (Civil) in the Water Resources and Public Works Department Nov 2017
   
  304 Amravati Centre - Result Declaration of Professional Examination of Junior Engineers (Civil) in the Water Resources and Public Works Department Nov 2017
   
  305 Chandrapur Centre - Result Declaration of Professional Examination of Junior Engineers (Civil) in the Water Resources and Public Works Department Nov 2017
   
  307 Solapur Centre - Result Declaration of Professional Examination of Junior Engineers (Civil) in the Water Resources and Public Works Department Nov 2017
   
  310 Satara Centre - Result Declaration of Professional Examination of Junior Engineers (Civil) in the Water Resources and Public Works Department Nov 2017
   
  311 Ahamednagar Centre - Result Declaration of Professional Examination of Junior Engineers (Civil) in the Water Resources and Public Works Department Nov 2017
   
  313 Nashik Centre - Result Declaration of Professional Examination of Junior Engineers (Mechanical) in the Water Resources and Public Works Department Nov 2017
   
  314 Nashik Centre - Result Declaration of Professional Examination of Junior Engineers (Electrical) in the Water Resources and Public Works Department Nov 2017
   
  315 Nashik Centre - Result Declaration of Professional Examination of Junior Engineers (Civil) in the Water Resources and Public Works Department Nov 2017
   
  Syllabus for Electrical And Mechanical Engineering
   
  महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा वर्ग - १ राजपत्रित संवर्गातील अधिकाऱ्यांची ऑनलाईन व्यावसायिक परीक्षा मार्च २०१८
   
  Sample Question Paper - Road, Building Bridges
   
  Sample Question Paper - General Civil Engineering
   
  Sample Question Paper - Accounts
   
  कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य / यांत्रिकी / विद्युत) पदाकरिता माहे नोव्हेंबर २०१७ मध्ये घेतली जाणारी व्यावसायिक परीक्षा
   
  301 Thane Centre - Professional Examination of Junior Engineers (Civil) in the Water Resources and Public Works Department Nov 2017 Eligible Candidates List
   
  303 Akola Centre - Professional Examination of Junior Engineers (Civil) in the Water Resources and Public Works Department Nov 2017 Eligible Candidates List
   
  304 Amaravati Centre - Professional Examination of Junior Engineers (Civil) in the Water Resources and Public Works Department Nov 2017 Eligible Candidates List
   
  305 Chandrapur Centre - Professional Examination of Junior Engineers (Civil) in the Water Resources and Public Works Department Nov 2017 Eligible Candidates List
   
  307 Solapur Centre - Professional Examination of Junior Engineers (Civil) in the Water Resources and Public Works Department Nov 2017 Eligible Candidates List
   
  310 Satara Centre - Professional Examination of Junior Engineers (Civil) in the Water Resources and Public Works Department Nov 2017 Eligible Candidates List
   
  311 Ahmednagar Centre - Professional Examination of Junior Engineers (Civil) in the Water Resources and Public Works Department Nov 2017 Eligible Candidates List
   
  315 Nashik Centre - Professional Examination of Junior Engineers (Civil) in the Water Resources and Public Works Department Nov 2017 Eligible Candidates List
   
  313 Nashik Centre - Professional Examination of Junior Engineers (Mechanical) in the Water Resources and Public Works Department Nov 2017 Eligible Candidates List
   
  314 Nashik Centre - Professional Examination of Junior Engineers (Electrical) in the Water Resources and Public Works Department Nov 2017 Eligible Candidates List
   
  कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य / यांत्रिकी / विद्युत) पदाकरिता सन २०१७ मध्ये घेतली जाणारी व्यावसायिक परीक्षा
   
  स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदासाठी ऑनलाईन व्यावसायिक परीक्षा माहे जुन - २०१७ अहवाल
   
  402 Nashik Centre - Result Declaration of CEA Online Professional Exam June 2017
   
  403 Pune Centre - Result Declaration of CEA Online Professional Exam June 2017
   
  406 Nagpur Centre - Result Declaration of CEA Online Professional Exam June 2017
   
  सहाय्यक कार्यकारी अभियंता / सहाय्यक अभियंता श्रेणी - १ / उप अभियंता ( स्थापत्य / यांत्रिकी / विद्युत ) यांची व्यावसायिक परीक्षा माहे एप्रिल - २०१७ अहवाल
   
  110 Nashik Centre - Result Declaration of Professional Exam for Assistant Executive Engineer ( Civil / Assistant Engineer (Gr. 1) / Dy. Engineer (Civil / Elect./ Mechanical) held in April 2017
   
  210 Nashik Centre - Result Declaration of Professional Exam for Assistant Executive Engineer ( Civil / Assistant Engineer (Gr. 1) / Dy. Engineer (Civil / Elect./ Mechanical) held in April 2017
   
  225 Nashik Centre - Result Declaration of Professional Exam for Assistant Executive Engineer ( Civil / Assistant Engineer (Gr. 1) / Dy. Engineer (Civil / Elect./ Mechanical) held in April 2017
   
  227 Nashik Centre - Result Declaration of Professional Exam for Assistant Executive Engineer ( Civil / Assistant Engineer (Gr. 1) / Dy. Engineer (Civil / Elect./ Mechanical) held in April 2017
   
  120 Pune Centre - Result Declaration of Professional Exam for Assistant Executive Engineer ( Civil / Assistant Engineer (Gr. 1) / Dy. Engineer (Civil / Elect./ Mechanical) held in April 2017
   
  220 Pune Centre - Result Declaration of Professional Exam for Assistant Executive Engineer ( Civil / Assistant Engineer (Gr. 1) / Dy. Engineer (Civil / Elect./ Mechanical) held in April 2017
   
  140 Nagpur Centre - Result Declaration of Professional Exam for Assistant Executive Engineer ( Civil / Assistant Engineer (Gr. 1) / Dy. Engineer (Civil / Elect./ Mechanical) held in April 2017
   
  240 Nagpur Centre - Result Declaration of Professional Exam for Assistant Executive Engineer ( Civil / Assistant Engineer (Gr. 1) / Dy. Engineer (Civil / Elect./ Mechanical) held in April 2017
   
  स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक यांची अर्हताकारी / विभागीय (ऑनलाईन) परीक्षा - सन २०१७ यादी प्रसिध्दी बाबत
   
  कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य / यांत्रिकी / विद्युत) यांच्या नोव्हेंबर २०१६ मध्ये घेण्यात आलेल्या व्यावसायिक परीक्षेचा सविस्तर निकाल
   
  301 Thane Centre - Result Declaration of JE Exam Nov 2016
   
  302 Jalgaon Centre - Result Declaration of JE Exam Nov 2016
   
  303 Akola Centre - Result Declaration of JE Exam Nov 2016
   
  304 Amaravati Centre - Result Declaration of JE Exam Nov 2016
   
  305 Chandrapur Centre - Result Declaration of JE Exam Nov 2016
   
  306 Nanded Centre - Result Declaration of JE Exam Nov 2016
   
  307 Solapur Centre - Result Declaration of JE Exam Nov 2016
   
  309 Ratnagiri Centre - Result Declaration of JE Exam Nov 2016
   
  310 Satara Centre - Result Declaration of JE Exam Nov 2016
   
  311 Ahmednagar Centre - Result Declaration of JE Exam Nov 2016
   
  312 Beed Centre - Result Declaration of JE Exam Nov 2016
   
  313 Nashik (Mechanical) Centre - Result Declaration of JE Exam Nov 2016
   
  314 Nashik (Electrical) Centre - Result Declaration of JE Exam Nov 2016
   
  महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा राजपत्रित संवर्गातील अधिकाऱ्यांची ऑनलाईन व्यावसायिक परीक्षा एप्रिल २०१७ पात्र / अपात्र परीक्षार्थींची यादी
   
  स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदावर सामावून घेण्यासाठी अर्हताकारी / विभागीय परीक्षा - सन २०१७ (ऑनलाईन)
   
  परीक्षा केंद्र दुरुस्ती : महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा राजपत्रित संवर्गातील अधिकाऱ्यांची ऑनलाईन व्यावसायिक परीक्षा एप्रिल २०१७
   
  महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा राजपत्रित संवर्गातील अधिकाऱ्यांची ऑनलाईन व्यावसायिक परीक्षा एप्रिल २०१७
   
  स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदासाठी अर्हताकारी / विभागीय परीक्षा मे २०१६ चे फेरमूल्यांकन
   
  कनिष्ठ अभियंता (स्था. / यां. / वि.) यांची अर्हताकारी / विभागीय परीक्षा नोव्हेंबर २०१६ (परीक्षा कालावधी :- २१/११/२०१६ ते २४/११/२०१६)
   
  301 Thane Centre - JE Exam Nov 2016 Candidate List
   
  302 Jalgaon Centre - JE Exam Nov 2016 Candidate List
   
  303 Akola Centre - JE Exam Nov 2016 Candidate List
   
  304 Amaravati Centre - JE Exam Nov 2016 Candidate List
   
  305 Chandrapur Centre - JE Exam Nov 2016 Candidate List
   
  306 Nanded Centre - JE Exam Nov 2016 Candidate List
   
  307 Solapur Centre - JE Exam Nov 2016 Candidate List
   
  309 Ratnagiri Centre - JE Exam Nov 2016 Candidate List
   
  310 Satara Centre - JE Exam Nov 2016 Candidate List
   
  311 Ahmednagar Centre - JE Exam Nov 2016 Candidate List
   
  312 Beed Centre - JE Exam Nov 2016 Candidate List
   
  313 Nashik Centre - JE Exam Nov 2016 Candidate List
   
  314 Nashik Centre - JE Exam Nov 2016 Candidate List
   
  Not Qualified - JE Exam Nov 2016 Candidate List
   
  Result Declaration CEA Examination - May 2016
   
  401 Thane Centre - Result Declaration CEA Examination - May 2016
   
  402 Nashik Centre - Result Declaration CEA Examination - May 2016
   
  403 Pune Centre - Result Declaration CEA Examination - May 2016
   
  404 Aurangabad Centre - Result Declaration CEA Examination - May 2016
   
  405 Amravati Centre - Result Declaration CEA Examination - May 2016
   
  406 Nagpur Centre - Result Declaration CEA Examination - May 2016
   
  कनिष्ठ अभियंता (स्था. / यां. / वि.) पदाकरिता सन २०१६ मध्ये घेतली जाणारी व्योवसायिक परीक्षा
   
  CEA Exam 2016 Candidate List
   
  Result Declaration of Rajpatrit Adhikari Exam - Jan 2016
   
  Result List of Rajpatrit Adhikari Exam- Jan 2016
   
  Result Declaration of JE Exam Nov 2015
   
  301 Thane Centre Result of JE Exam Nov 2015
   
  302 Jalgaon Centre Result of JE Exam Nov 2015
   
  303 Akola Centre Result of JE Exam Nov 2015
   
  304 Amaravati Centre Result of JE Exam Nov 2015
   
  305 Chandrapur Centre Result of JE Exam Nov 2015
   
  307 Solapur Centre Result of JE Exam Nov 2015
   
  309 Ratnagiri Centre Result of JE Exam Nov 2015
   
  310 Satara Centre Result of JE Exam Nov 2015
   
  311 Ahmednagar Centre Result of JE Exam Nov 2015
   
  312 Beed Centre Result of JE Exam Nov 2015
   
  313 Nashik (Mechanical) Centre Result of JE Exam Nov 2015
   
  314 Nashik (Electrical) Centre Result of JE Exam Nov 2015
   
  स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदावर सामावून घेण्यासाठी अर्हताकारी / विभागीय परीक्षा - सन २०१६ (कालावधी १६/०५/२०१६ ते २१/०५/२०१६)
   
  Rajpatrit Adhikari Proffessional Examination Candidate List - Jan 2016
   
  JE Prof. Exam Year 2015 Centrewise Candidate List
   
  Rajpatrit Adhikari Proffessional Examination - Jan 2016
   
  CEA Professional Exam 2015 Fermojani Nikal
   
  JE Professional Examination Year 2015
   
  Result Declaration CEA Prof. Examination April 2015
   
  401 Thane Centre Result Declaration CEA Prof. Examination April 2015
   
  402 Nashik Centre Result Declaration CEA Prof. Examination April 2015
   
  403 Pune Centre Result Declaration CEA Prof. Examination April 2015
   
  404 Aurangabad Centre Result Declaration CEA Prof. Examination April 2015
   
  405 Amravati Centre Result Declaration CEA Prof. Examination April 2015
   
  406 Nagpur Centre Result Declaration CEA Prof. Examination April 2015
   
  Rajpatrit Adhikari Proffessional Examination Result - 2015
   
  स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक या पदावर सामावून घेण्यासाठी अर्हताकारी / व्यवसायिक परीक्षा सन 2015 यादी (कालावधी 20/04/2015 ते 25/04/2015)
   
  Result Declaration of JE Exam Nov 2014
   
  314 Nashik(E) Centre Result of JE Exam Nov 2014
   
  313 Nashik(M) Centre Result of JE Exam Nov 2014
   
  312 Beed Centre Result of JE Exam Nov 2014
   
  311 Ahmednagar Centre Result of JE Exam Nov 2014
   
  310 Satara Centre Result of JE Exam Nov 2014
   
  309 Ratnagiri Centre Result of JE Exam Nov 2014
   
  305 Chandrapur Centre Result of JE Exam Nov 2014
   
  304 Amravati Centre Result of JE Exam Nov 2014
   
  303 Akola Centre Result of JE Exam Nov 2014
   
  302 Jalgaon Centre Result of JE Exam Nov 2014
   
  301 Thane Centre Result of JE Exam Nov 2014
   
Rajpatrit Adhikari Proffessional Examination List - March 2015
 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदावर सामावून घेण्यासाठी अर्हताकारी / विभागीय परीक्षा - सन २०१५
 
Rajpatrit Adhikari Proffessional Examination - March 2015
 
Result Declaration of CEA Exam. - June 2014
 
401 Thane Centre - Result of CEA Exam. - June 2014
 
402 Nashik Centre - Result of CEA Exam. - June 2014
 
403 Pune Centre - Result of CEA Exam. - June 2014
 
404 Aurangabad Centre - Result of CEA Exam. - June 2014
 
405 Amravati Centre - Result of CEA Exam. - June 2014
 
406 Nagpur Centre - Result of CEA Exam. - June 2014
 
JE Proff. Exam Nov 2014 Centrewise Candidate List
 
कनिष्ठ अभियंता (स्था. / यां. / वि.) पदाकरिता सन २०१४ घेतली जाणारी व्योवसायिक परीक्षा
 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहयाक पदावर समावून घेण्यासाठी अर्हताकारी / व्योवसायिक परीक्षा सन २०१४ यादी (कालावधी २/६/२०१४ ते ७/३/२०१४)
 
 

Home | About us | Objectives | Right To Information | Organisation | Contacts RTCs  | Training Calendar Downloads